Βλεφαροπλαστική

Με την πάροδο της ηλικίας, τα μάτια αρχίζουν να δείχνουν κουρασμένα. Στην πραγματικότητα, εκείνο που αλλάζει είναι τα βλέφαρα και τα φρύδια.

Συγκεκριμένα, στα άνω βλέφαρα, αρχίζει να δημιουργείται μια περίσσεια δέρματος, η οποία κάνει σιγά – σιγά μια αναδίπλωση που κρέμεται. Συχνά εμφανίζεται και μια προπέτεια στην έσω πλευρά προς τη μύτη, λόγω του λίπους του που τώρα πλέον εξέρχεται και προβάλει μπροστά από το άνω κογχικό διάφραγμα.

Στα κάτω βλέφαρα, εμφανίζεται μια χαλάρωση στο δέρμα ή και το βλεφαρικό τμήμα του σφιγκτήρα μυ, καθώς και προπέτεια του ενδοκογχικού λίπους από τα τρία διαμερίσματα. Η προβολή αυτή κάνει πιο έντονη την υποβλεφάρια αύλακα (tear trough). Καμιά φορά το ενδοκογχικό λίπος των τριών διαφραγματίων (compartments), για λόγους κληρονομικούς, είναι υπερβολικό και προβάλει από νεαρή ηλικία (από τα 23 χρ.).

Τα φρύδια πέφτουν με την πάροδο της ηλικίας, και η απόσταση του ματιού από το φρύδι μικραίνει. Έτσι δίνεται η εντύπωση του κουρασμένου ματιού.

Η θεραπεία των προβλημάτων των βλεφάρων, λόγω προϊούσης της ηλικίας, αντιμετωπίζεται με την βλεφαροπλαστική.

Στην κλινική εξέταση, πρέπει να διακρίνει ο Πλαστικός χειρουργός, την σύγχρονη πτώση των φρυδιών, γιατί αυτό το πρόβλημα λύνεται με εντελώς άλλο τρόπο, που είναι η ανόρθωση φρυδιών. Μάλιστα, επειδή τα δύο αυτά χειρουργεία μπορούν να γίνουν συγχρόνως, θα πρέπει να σχεδιαστεί μικρότερη αφαίρεση από την περίσσεια του άνω βλεφάρου, αφού μέρος της περίσσειας θα διορθωθεί με την σύγχρονη ανύψωση του φρυδιού.

Στο κάτω βλέφαρο υπάρχουν πολλές τεχνικές, και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η καλύτερη για κάθε ασθενή, ανάλογα τα εξής ευρήματα: την ύπαρξη περίσσειας και δέρματος και μυός, την ποσότητα του λίπους στα τρία διαμερίσματα, την ύπαρξη χαλάρωσης του βλεφαρικού συνδέσμου, την προϋπάρχουσα εμφάνιση του σκληρού (sclera show), την υπερτροφία ή ατροφία του σφιγκτήρα μυ, την ηλικία, έντονη ρυτίδωση του δέρματος, την ύπαρξη βαθειάς υποβλεφάριας αύλακας, το snap test, κλπ.

Το λίπος δεν είναι ανάγκη να αφαιρείται, εκτός σπάνιων περιπτώσεων που είναι υπερβολικό, αλλά και τότε, μπορεί να αφαιρεθεί μερικώς μόνο και το υπόλοιπο να διευθετηθεί για το γέμισμα ελλειμμάτων (πχ. κατά Hamra, της υποβλεφάριας αύλακα) . Έτσι επιτυγχάνεται για το μέλλον, η διατήρηση του όγκου που είναι χρήσιμη για μια φυσική εμφάνιση, στη μεγαλύτερη ηλικία, και όχι το αντίθετο, όπου η έλλειψη όγκου προκαλεί αυτό το δίκην «πτώματος» προσωπείο, που βλέπαμε σε βλεφαροπλαστικες προηγούμενων δεκαετιών.

Στη περίπτωση που υπάρχει κληρονομική προδιάθεση για προπέτεια των λιπωδών διαμερισμάτων του κάτω βλεφάρου, από νεαρά ηλικία, η επέμβαση μπορεί να γίνει τότε (25 – 30 ετών). Διαφορετικά, συνηθισμένη ηλικία για βλεφαροπλαστική είναι μετά τα 40 και βέβαια αυτό κρίνεται κατά περίπτωση.

Συγχρόνως με την βλεφαροπλαστική, μπορούν να γίνουν: φέις λίφτ, ανόρθωση φρυδιών, μίνι-λιφτ μέσου προσώπου και ανάπλαση με LASER (resurfasing).

Ο ιατρός μπορεί να κρίνει επίσης, αν θα χρειασθεί κάποια συμπληρωματική τεχνική τύπου κανθοπλαστικής ή κανθοπηξίας, συγχρόνως με τη βλεφαροπλαστική, σε περιπτώσεις που θέλει να αποφύγει μετεγχειρητικό εκτρόπιο ή sclera show.

Σε μεγαλύτερη ηλικία, ή σε προηγούμενη βλεφαροπλαστική που έχει αφαιρεθεί πλήρως το λίπος των διαμερισμάτων, ή σε περίπτωση που υπάρχει εμβύθινση του ματιού στον κόγχο, μπορεί να προστεθεί με έγχυση λιποαναρροφηθέν από αλλού, λίπος, για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Σε περίπτωση που ο έξω κανθός βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο, από τον έσω και τα μάτια έχουν αυτή την λυπημένη έκφραση, μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα, με ανάρτηση του έξω κανθεκτικού συνδέσμου σε ψηλότερη θέση στο έξω τοίχωμα του κόγχου, με την τεχνική του Caminrad.

Ξεχωριστή περίπτωση – πάθηση είναι η πτώση βλεφάρου, κατάσταση κατά την οποία, το άνω βλέφαρο, καλύπτει μέρος της ίριδας, έως και τμήμα της κόρης, αν είναι μεγάλου βαθμού, η πτώση. Η κατάσταση οφείλεται σε διαταραχή του μηχανισμού ανύψωσης του άνω βλεφάρου, και οφείλεται και σε συγγενείς καταστάσεις αλλά και σε επίκτητες καταστάσεις. Η θεραπεία εδώ είναι, επίσης χειρουργική και τελείως διαφορετική από εκείνη της βλεφαροχάλασης, με την οποία δεν πρέπει να συγχέεται.

Η βλεφαροπλαστική γίνεται συνήθως με μέθη και τοπική αναισθησία, και έχει χρονική διάρκεια 1 – 3 ώρες, ανάλογα τα προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν. Ο ιατρός θα κρίνει το είδος του χειρουργείου που θα ακολουθήσει κάθε φορά, ανάλογα το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται παραμονή στην κλινική. Κρύες κομπρέσες στα βλέφαρα κατά πρώτο 24ωρο, βοηθούν στην όσο λιγότερο εμφάνιση εκχυμώσεων. Στην εργασία επιστρέφεις περίπου μετά την εβδομάδα