ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το υποκείμενο των δεδομένων. Ταυτοποιήσιμο είναι το πρόσωπο που η ταυτότητα του μπορεί να εξακριβωθεί κυρίως με την αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο (ταυτότητα, όνομα, δεδομένα θέσης).Δεδομένα υγείας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. Ο ΧΧΧΧ αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης σας με αυτή.Τρόπος συλλογής: Τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα mantalos.gr προέρχονται μέσω των cookies και της χρήσης ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας. Αυτά αποτελούν στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, δεδομένα ειδικών κατηγοριών σχετικά με την υγεία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων εικόνας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε είτε στέλνοντας e-mail, είτε στη φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας είτε αν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από τον ΧΧΧ και υπαλλήλους του ιατρείου και δεν παραχωρούνται ούτε πωλούνται σε τρίτους.Τρόπος επεξεργασίας: Η ιστοσελίδα mantalos.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφαλή τρόπο. Η συλλογή και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και χρήσης.Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για μια δεκαετία από την ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης του ασθενή (αρ. 14§4α Ν.3418/2015)Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα: Οποιοσδήποτε του οποίου κατέχουμε προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση σε αυτά, όποτε επιθυμεί. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων όποιος θελήσει να έχει πρόσβαση θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στο ιατρείο μας για την ταυτοποίησή του με επίσημο έγγραφο ή να μας στείλει e-mail από την ηλεκτρονική του διεύθυνση μαζί με αντίγραφο του επίσημου εγγράφου που να πιστοποίει την ταυτότητά του.Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας ή μέρους αυτών από τις βάσεις δεδομένων μας, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα με την ίδια ως άνω διαδικασία ταυτοποίησής σας, όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών υγείας να τηρεί ιατρικό αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα ή/και τον ιατρικό σας φάκελο και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών υγείας να τηρεί ιατρικό αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
  • Δικαίωμα στην ανάκληση της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.
  • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].